Мэдээгүйжүүлэг Эрчимт Эмчилгээний Тасаг

Ё. Бямбасүрэн, Мэдээгүйжүүлэг Эрчимт Эмчилгээний Тасгийн Эрхлэгч, АУ-ны Магистр, Тэргүүлэх зэрэг

 • 1992 АУИС-ийг хүүхдийн их эмч
 • 1993 АУИС-ийг мэдээгүйжүүлэг сэхээн амьдруулах эмч
 • 1999 АУИС-ийг АУ-ны Магистр
 • 2006 Хөнгөвчлөх эмчилгээний эмч
 • 2008 Тайланд, мэдээгүйжүүлэг
 • 2013 Мэдээгүйжүүлэг, эрчимт эмчилгэээний эмчийн Тэргүүлэх зэрэг

Б. Батхуяг, Мэдээгүйжүүлэг Эрчимт Эмчилгээний их эмч 

 • 2011 “Ач” АУДС-ийг хүний их эмч
 • 2015 АШУҮИС-ийг мэдээгүйжүүлэг, эрчим эмчилгээний их эмч

Ц. Жавхлан, Мэдээгүйжүүлэг Эрчимт Эмчилгээний их эмч, Тэргүүлэх зэрэг 

 • 2000 АУИС-ийг хүний их эмч
 • 2000 АУИС-ийг Мэдээгүйжүүлэг Эрчимт Эмчилгээний их эмч
 • 2007 Мэдээгүйжүүлэг Эрчимт Эмчилгээний их эмчийн Ахлах зэрэг
 • 2013 Мэдээгүйжүүлэг Эрчимт Эмчилгээний их эмчийн Тэргүүлэх зэрэг

Д. Болормаа, Мэдээгүйжүүлэг Эрчимт Эмчилгээний их эмч 

 • 2007 АУК-ийг хүний их эмч
 • 2013 Мэдээгүйжүүлэг Эрчимт Эмчилгээний их эмч

М. Айнур,  Мэдээгүйжүүлэг Эрчимт Эмчилгээний их эмч 

 • 2011 ЭМШУИС-ийг хүний их эмч
 • 2016 ЭМШУИС-ийг Мэдээгүйжүүлэг Эрчимт Эмчилгээний их эмч

Б. Энх – Амгалан, Мэдээгүйжүүлэг Эрчимт Эмчилгээний их эмч 

 • 2003 ЭМШУИС-ийг хүний их эмч
 • 2016  ЭМШУИС-ийг Мэдээгүйжүүлэг Эрчимт Эмчилгээний их эмч